Aktívna účasť na odbornom kurze 

Alternatívna komunikácia 

Dňa 1. 6. 2019 sme už po druhýkrát realizovali prednáškovú činnosť na vzdelávacom kurze alternatívnej komunikácie v Piešťanoch, ktorý realizovalo občianske združenie APPA - www.appa.sk. Kurz bol určený rodinám s nehovoriacimi alebo ťažko komunikujúcimi deťmi. Súčasťou prednášky boli praktické ukážky práce s  modernými  higt-tech pomôckami pre AAK .

Bližšie info na: https://appa.sk/kurz-alternativnej-komunikacie/

Účasť na odbornom kurze 

Možnosti stimulácie oromotorického systému 

V dňoch 18. - 19. 10. 2018 absolvovala L. Paliderová, špeciálny pedagóg, kurz " Možnosti stimulácie oromotorického systému" v Centre včasnej intervencie v Žiline. Viedli ho  lektorky PaedDr. A. Fabiánová, klinický logopéd Adeli medical Center Piešťany a PhDr. Zuzana Jandová, PhD. klinický logopéd, logopedické centrum Asobi, Bratislava. Kurz bol zameraný na problematiku oromotorického systému, komunikáciu v koncepte BS, fyziológiu a patofyziológiu prehĺtania a žuvania, anatómiu a patofyziológiu dýchania a následného vplyvu na postavenie tela, reč a čelustno-ortodontické anomálie.  

Aktívna účasť na víkendovom kurze 

Alternatívna komunikácia 

Dňa 30. 9. 2018 prijali L. Paliderová- špeciálny pedagóg a M. Krajčiová - špeciálny pedagóg -logopéd pozvanie na vzdelávací kurz alternatívnej komunikácie v Piešťanoch, ktorý realizovalo občianske združenie APPA - www.appa.sk. Kurz bol určený rodinám s nehovoriacimi alebo ťažko komunikujúcimi deťmi. Naše kolegyne viedli workshop zameraný na prezentáciu alternatívnych foriem komunikácie prostredníctvom moderných higt-tech pomôcok a špeciálnych programov - Tobii PCEye - očná navigácia,  programy Grid 3 a SymWriter. Workshop bol spojený s možnosťou nácviku alternatívnych techník a prezentáciou vytvorených pomôcok prostredníctvom špeciálnych AAK programov. 

Bližšie info na : https://appa.sk/kurz-alternativnej-komunikacie/


Účasť na certifikovanom výcviku

Psychoterapia zameraná na schémy

G. Erhardtová, psychologička CŠPP v dňoch 21.-23.09. 2018 absolvovala prvý modul certifikovaného výcviku - "Psychoterapia zameraná na schémy", (prednášajúci: Paul KASYANIK, PhD a Elena ROMANOVA, PhD).  Schéma terapia je integrovaným súborom techník a prístupov prevzatých zo širokej škály psychoterapeutických metód. Terapeutická práca so schémami je komplexná, ale jej jadro spočíva v rozpoznaní svojich vlastných schém (u väčšiny ľudí ide o kombináciu viacerých schém naraz) a postupnom odtotožnení z týchto schém.

Účať na 3. Klinicko-logopedickom sympóziu Praha 

Diagnostika a terapia vývojovej dyspraxie

V dňoch 22.-23. júna sa v Prahe konalo 3. Klinicko-logopedické sympózium pod záštitou Foniatrickej kliniky 1. LF UK a VFN Praha, ktorého hlavnou témou bola Diagnostika a terapia vývojovej dyspraxie. Sympózia sa zúčastnila M. Krajčiová, logopedička nášho CŠPP. Súčasťou dvojdenného sympózia bolo 6 hlavných prednášok a 8 praktických workshopov. 

Účasť na akreditovanom vzdelávaní 

Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania

G. Erhardtová, psychologička CŠPP v dňoch 02. - 03. 06. 2018 absolvovala akreditovaný odborný seminár - "Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania". Seminár sa zameriaval na možné zdroje nepokoja a agresie u žiaka, predovšetkým na stres, ktorý často vedie k úzkostným, depresívnym, impulzívnym ale aj hostilným prejavom, ktoré výrazne narušujú prácu v školskom prostredí. Lektor: PhDr. Nora Gavendová - špeciálna pedagogička s viac ako 20 ročnou odbornou praxou. Pôsobí na Špeciálnej škole pri Psychiatrickej liečebni v Opave ako etopédka a psychoterapeutka. Absolvovala komplexný štvorročný výcvik v Integratívnej psychoterapii akreditovaný pre zdravotníctvo, výcvik v KBT a supervízny výcvik.

Účasť na odbornom seminári 

Skríning porúch autistického spektra      u detí raného veku 

L. Paliderová, špeciálna pedagogička CŠPP, sa v dňoch 24.5. - 25.5. 2018 zúčastnila odborného seminára v Centre včasnej intervencie v Žiline. Seminár lektorovala Mgr. Romana Straussová, PhD., špeciálna pedagogička so zameraním na logopédiu, ktorá má bohaté skúsenosti s deťmi s vývinovou dysfáziou a PAS. Seminár bol zameraný na prácu so skríningovým dotazníkom M-CHAT, pochopenie problematiky PAS u detí nad 3 roky a odlišnosti u mladších detí.  

Účasť na medzinárodnej konferencii

Komplexná terapia vývinových porúch 

V dňoch 5. - 6. mája 2018 sa v Bratislave konala medzinárodná interaktívna konferencia  pre lekárov, logopédov, psychológov, pedagógov, terapeutov, pomáhajúce profesie a pre rodičov detí s vývinovými ťažkosťami. Cieľom konferencie bolo  poskytnúť ucelený pohľad na dieťa s narušeným vývinom a nezrelou nervovou sústavou a podať  odborníkom  informácie o konkrétnych terapeutických prístupoch v ich kombinácii a kooperácii jednotlivých špecialistov. Konferencie sa zúčastnila špeciálna pedagogička L.Paliderová. 

Účasť na odbornej konferencii 

Fenomén dnešnej doby 

"Striedavá starostlivosť"


Dňa 15. 01. 2018 sa konala v priestoroch MÚ v Liptovskom Mikuláši odborná konferencia pri príležitosti 50. výročia vzniku CPPPaP. Témou  boli výhody a riziká striedavej starostlivosti. Konferencie sa zúčastnili         L. Paliderová a M. Krajčiová. 

Workshop 

Využitie prvkov ABA terapie pri výchove a vzdelávaní detí s PAS a inými vývinovými poruchami 

Začiatkom nového roka, dňa 05. 01. 2018 sa v priestoroch nášho CŠPP konal workshop zameraný na využitie ABA princípov pri výchove a vzdelávaní detí s PAS, ADHD, poruchami správania a inými vývinovými poruchami. Workshopu sa zúčastnili špeciálni pedagógovia, terapeuti, odborní zamestnanci CŠPP ako aj rodičia.  Viedla ho certifikovaná behaviorálna analytička, Mgr. Ivana Trellová. Pomocou ABA metód a princípov je možné zlepšovať u detí funkčné komunikačné kompetencie, sociálne zručnosti, oblasť kognície a jazykových schopností. 

Metodické stretnutie 

Edukácia detí a žiakov s mentálnym postihnutím

Dňa 12.12.2017 sme v priestoroch nášho CŠPP organizovali stretnutie špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, učiteľov ako aj asistentov učiteľa podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní  detí a žiakov s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a vývinovými poruchami učenia. Cieľom každoročného metodického stretnutia, okrem bodov uvedených v programe, bolo vytvoriť priestor pre výmenu skúseností, diskusiu nad problémovými oblasťami vzdelávania ako aj spoločné riešenie problémov. 


Účasť na odbornom seminári 

Ergoterapia vo včasnej starostlivosti o dieťa s rizikovým vývinom 

Špeciálna pedagogička, Lucia Paliderová, sa v dňoch 8. 12 - 9. 12. 2017 v Centre včasnej intervencie v Žiline zúčastnila odborného seminára zameraného na problematiku včasnej intervencie a raného poradenstva s praktickými ukážkami, prácou v skupinách a výrobou pomôcok pre deti so zmyslovým, pohybovým a viacnásobným postihnutím. Seminár lektorovala Doc., PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., liečebný pedagóg. 

Účasť na odbornom seminári 

      AGRESIA  a AGRESIVITA  v  predškolskom a mladšom školskom veku

Dňa 12. 09. 2017 sa G. Erhardtová, psychologička CŠPP sa zúčastnila odborného seminára - "AGRESIA A AGRESIVITA v predškolskom a mladšom školskom veku", ktorý lektoroval: PhDr. Ján Svoboda / psychológ, supervízor, vysokoškolský učiteľ katedry školskej a pedagogickej psychológie Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity/. Seminár bol zameraný na problematiku agresivity súčasných detí, ale i zmeny, ktoré sa dotýkajú výchovy a celkovej orientácie rodiny. Okrem toho sa snežil upozorniť aj na niektoré chyby pri výchove, ako je možné tieto chyby odstrániť, prípadne ako zaistiť priebeh udalosti tak, aby tieto chyby vôbec nevznikali.

Workshop 

Moderné AAK pomôcky a ich využitie v CŠPP   a pri edukácii žiakov

Dňa 28. 02. 2017 sa v priestoroch nášho CŠPP konal workshop zameraný na prezentáciu a demonštráciu moderných AAK pomôcok a špeciálnych softvérov využiteľných pri edukácii žiakov s viacnásobným postihnutím alebo v poradenských zariadeniach na lepšie zhodnotenie kognitívnych schopností klientov. 

Workshopu sa zúčastnili špeciálni pedagógovia, terapeuti, odborní zamestnanci z poradenských zariadení  ako aj rodičia spolu s deťmi. Viedla ho pani lektorka, Ing. Adriana Rojíková, konateľka firmy ADROS, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s edukáciu detí s autizmom a viacnásobným postihnutím. Naši dvaja klienti, Viktorka a Majko, mali možnosť vyskúšať si špeciálne programy Gaze Viewer, Grid3, Look to Learn atď.,  ktoré dokázali ovládať bezdotykovo, pomocou očných pohybov. 

Našim cieľom je v dohľadnej dobe, s pomocou neziskovej organizácie Motýlik, n.o. a občianskeho združenia Nezábudka, zakúpiť si tieto špeciálne softéry a zjednodušiť tak klientom s ťažkým viacnásobným postihnutím alebo autizmom oblasť dorozumievania sa a zároveň skvalitniť našu intervenčnú a diagnostickú činnosť v CŠPP.